Algemene voorwaarden en Cookiebeleid

Rebeleat neemt uw privacy en uw rechten bij de gegevensverwerking ernstig. Ik hecht er grote waarde aan dat de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving.

 

Met deze tekst wil Rebeleat:  

1. De verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens dat is Rebeleat, met adres te 2370 Arendonk, Wampenberg 192 en met ondernemingsnummer 0713.790.930.

2. Een overzicht van de gegevens die verwerkt worden

Rebeleat verzamelt gegevens over u als u zich registreert, als u de website bezoekt of als u beroep doet op de diensten van Rebeleat.

Het gaat over de gegevens die Rebeleat u meedeelt wanneer u met Rebeleat contact opneemt, zoals uw naam, telefoonnummer en e-mailadres, maar ook over gegevens met betrekking tot de diensten waarvan u gebruikt maakt. Rebeleat verzamelt ook gegevens wanneer u vrijwillig enquêtes invult of feedback geeft.  

Kinderen mogen alleen samen met hun ouders of voogden gebruik maken van de diensten van Rebeleat. Indien u minderjarig bent (jonger dan 18 jaar), vragen wij u om geen persoonsgegevens aan ons over te maken.

3. Hoe en waarom verwerkt Rebeleat uw gegevens?

Rebeleat verzamelt en gebruikt de gegevens en informatie die op u betrekking heeft nooit zonder een wettelijke basis. Een wettelijke basis kan uw toestemming zijn. Soms zal Rebeleat uw uitdrukkelijke toestemming vragen. In andere gevallen kan Rebeleat uw toestemming afleiden uit uw acties en uw gedrag (bv. surfen op de website, het invullen van een formulier, het gebruiken van een dienst). Een andere wettelijke basis is er wanneer het verwerken van uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of het nakomen van één van de verplichtingen die Rebeleat ten aanzien van u heeft. Het kan ook zijn dat de gegevens noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang. In dat geval zal Rebeleat steeds afwegen of uw eigen belang of uw fundamentele rechten niet zwaarder doorwegen.

Rebeleat verwerkt uw gegevens enkel om de door u gevraagde informatie, diensten of publicaties te verstrekken en/of te leveren, maar ook om haar activiteiten te beheren, haar website te beheren en te verbeteren of om statistische analyses over haar diensten te genereren.

Uw gegevens worden ook verwerkt om u te informeren over onze activiteiten en aanbiedingen. Deze informatie kan geselecteerd worden op basis van een analyse van uw profiel.

In elk geval verwerkt Rebeleat alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de voornoemde doeleinden.

4. Met wie worden uw gegevens gedeeld?

Rebeleat deelt uw persoonsgegevens in principe met niemand buiten haar onderneming.

Rebeleat kan uw persoonsgegevens echter wel delen met een aantal derden, zoals de postdiensten, data-verwerkingsleveranciers, een reclame- en marketingbureau, etc. Rebeleat is genoodzaakt om uw gegevens aan deze derden over te maken, opdat deze in haar naam diensten kunnen verlenen.

Voor zover u daarvoor toestemming geeft, kan Rebeleat uw gegevens ook doorgeven aan derden die u informatie willen sturen over de diensten die zij verlenen.  

In bepaalde omstandigheden is Rebeleat verplicht om uw gegevens aan derden door te geven. Dit is het geval wanneer dit wordt voorgeschreven door de wet- of regelgeving, in het kader van een gerechtelijke procedure of wanneer een overheidsinstantie mij hierom verzoekt.

Soms is Rebeleat genoodzaakt om uw gegevens door te geven aan derden, wanneer zij oordeelt dat dit wenselijk is in het kader van een onderzoek naar illegale activiteiten en om enige vorm van schade te voorkomen.

Als alle of een deel van de activiteiten van Rebeleat worden verkocht of overgedragen, behoudt Rebeleat zich het recht voor om ook uw persoonsgegevens over te dragen. In dat geval zal ik de nodige inspanningen leveren om u hiervan in kennis te stellen en ervoor zorgen dat degene die uw gegevens verkrijgt, deze ook gebruikt in overeenstemming met deze privacy clausule. In dit geval dient u zich voor verdere vragen te richten tot de verkrijger van de persoonsgegevens.

5. Worden uw gegevens doorgegeven aan het buitenland?

Het is mogelijk dat Rebeleat uw gegevens dient over te dragen naar een server in het buitenland of aan derden waarop Rebeleat beroep doe om uw gegevens te verwerken. Dit is noodzakelijk om de overeenkomst tussen Rebeleat en u uit te voeren. Vanzelfsprekend gebeurt dit overeenkomstig hetgeen wordt opgenomen in deze privacy verklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving.

6.      Welke rechten heeft u?

U kan steeds uw gegevens inkijken en ze laten corrigeren. U kunt uw gegevens ook laten verwijderen en u kan zich verzetten tegen de verwerking ervan. Hiertoe kan u contact opnemen met Rebeleat op het volgende adres of e-mailadres: .

De verwijdering kan echter tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) onze diensten.

U kan zich daarnaast op elk moment verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor doeleinden van direct marketing. Ook hiervoor kan u contact opnemen met Rebeleat via de voormelde contactgegevens.

7. Welke cookies worden er gebruikt?

Op mijn website worden cookies gebruikt. Een cookie is een bestand dat de server naar uw browser stuurt en dat nadien op uw eigen computer wordt bewaard. Cookies worden enkel gebruikt voor de uitvoering of vergemakkelijking van de uitvoering van een door u gevraagde dienst. De meeste cookies werken alleen voor de duur van een enkele sessie of bezoek.

Sommige cookies – functionele cookies – zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan u niet weigeren als u de website van Rebeleat wil bezoeken. Andere cookies – analysecookies – worden gebruikt voor analytische doeleinden van het websiteverkeer. Die kan u wel weigeren indien u dit wenst. Indien u het gebruik van cookies uitschakelt in uw browser, kan ik u geen correcte werking van de website garanderen.

De cookies die gebruikt worden, zijn de volgende:

8. De beveiliging van uw gegevens?

Rebeleat zorgt ervoor dat uw gegevens beveiligd worden door gebruik te maken van voldoende en gepaste veiligheidsmaatregelen, zowel op technisch, op fysiek als op administratief vlak en dit tegen toevallige, onwettige of ongeoorloofde vormen van vernietiging, verlies, wijziging, onthulling of gebruik.

9. Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring wordt op regelmatige basis bijgewerkt om op die manier ten allen tijde de verwerking van uw gegevens op correcte wijze weer te geven.

U wordt hierover niet voorafgaand geïnformeerd. Bovenaan deze verklaring vindt u de datum van de laatste bijwerking.